Pozitív visszajelzés az internetes bevételekről

IGO

Összefoglalás I Az e-kereskedelem áruknak és szolgáltatásoknak az interneten vagy más online kommunikációs hálózatokon keresztül történő adásvételét jelenti. Az Európai Unió ösztönzi az elektronikus kereskedelmet, hogy annak révén a vállalkozások és a fogyasztók ugyanúgy tudjanak nemzetközi viszonylatban az interneten venni és eladni, mint a helyi piacon.

Fresh articles

A legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák szerint folyamán az EU területén működő vállalkozások közül minden ötödik végzett elektronikus értékesítést. A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt. II Amennyiben az árukat és szolgáltatásokat határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakció útján értékesítik, a tagállamok feladata a héa és a vámok beszedése.

Ennek hiányosságai mind a tagállamok, mind az Unió költségvetését kedvezőtlenül érintik. A Bizottság ellenőrzéseket hajt végre a beszedett héa és vámok tekintetében. Szintén a Bizottság feladata a vám- és adópolitikák, valamint az e területekre vonatkozó stratégiák és jogszabályok kidolgozása. Az Európai Csalás Elleni Hivatal felelős az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció és egyéb bűncselekmények kivizsgálásáért.

III Az ellenőrzést az indokolta, hogy a határokon átnyúló kereskedelem esetében fennáll a szabálytalanságok kockázata a héa és a vámok beszedése terén.

Hogyan kell befektetni

Bár a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a be nem szedett héa összegéről, a Bizottság úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet.

IV Megvizsgáltuk a határokon átnyúló internetes termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámilletékek rendszerét. Górcső alá vettük ezenkívül a határokon átnyúló e-kereskedelmi szolgáltatások után fizetendő héa kiszabásának és beszedésének elején hatályba lépett, új rendszerét is.

Végezetül áttekintettük a Bizottság javaslatait és a Tanács által a V Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére, és hogy a tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e ezek maradéktalan beszedésének biztosítását az e-kereskedelem terén.

VI Megállapítottuk, hogy — bár a közelmúltban történtek pozitív fejlemények — az Unió nem kínál megoldást az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedésével kapcsolatos valamennyi kihívásra. VII A pozitív visszajelzés az internetes bevételekről állapítottuk meg: a szabályozási keret a legtöbb tekintetben megfelel az OECD és a WCO által támogatott nemzetközi legjobb gyakorlatnak; a ben hatályba lépő új rendelkezések törekszenek a jelenlegi keret néhány hiányosságának megszüntetésére, de az alulértékelés problémája még megoldásra vár; nem használják ki teljes mértékben az uniós tagállamok közötti és a nem uniós országokkal kötött igazgatási együttműködési megállapodásokat; a tagállami adóhatóságok által végzett ellenőrzések nem kielégítőek, a Bizottság ellenőrzései pedig elégtelenek; hiányosságok mutatkoznak a jelenlegi vámkezelési rendszerekben, és fennáll a kockázata annak, hogy az Unió nem tudja megakadályozni a folyamatban részt vevő közvetítők visszaéléseit; nem eredményes a héa és a vámok beszedésének nvestn bináris opciók előrejelzései.

pozitív visszajelzés az internetes bevételekről

VIII Az igazgatási együttműködési megállapodások erőteljesebb alkalmazása, a kontrollok eredményességének javítása, valamint a behajtási folyamat és a szabályozási keret eredményesebbé tétele érdekében ajánlásokat intézünk a Bizottsághoz és pozitív visszajelzés az internetes bevételekről tagállamokhoz. A tagállamok: küldjenek opcióérték függvény visszajelzést az Eurofisc rendszerében a többi tagállamtól érkező figyelmeztetésekről; fokozzák a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben nyilvántartott kereskedőkre és a távértékesítőkre irányuló ellenőrzési tevékenységüket; körültekintően ellenőrizzék, hogy a kereskedők betartják-e az Unión belüli szolgáltatásnyújtásra vonatkozó új, 10  eurós küszöbértéket.

Bevezetés 01 Az elektronikus kereskedelem e-kereskedelem áruk és szolgáltatások vállalkozások, háztartások, magánszemélyek vagy magánszervezetek közötti adásvétele interneten vagy más számítógépes online távközlési hálózatokon keresztül bonyolított elektronikus tranzakciók útján 1.

Negatív és pozitív visszajelzés, amelyet naponta kap. Csak itt nehéz eldönteni, hogy hinni kell-e egy vállalat tevékenységében. Különösen a kezdő felhasználók, akik nem ismerik az interneten az összes titkot és munkamintát. Valaki úgy véli, hogy a virtuális befektetések jövedelmet generálnak, valaki szkeptikus ezzel kapcsolatban. És hogyan vannak a dolgok?

A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt 2. A héa és a vámok beszedésének hiányosságai a tagállamok és az Unió költségvetésére is kedvezőtlen hatást gyakorolnak.

Feladatai közé tartozik a vámunió fejlesztése és irányítása, valamint az Unió egészére kiterjedő adópolitika kidolgozása.

A főigazgatóság jogalkotási és stratégiai kezdeményezéseket dolgoz ki, és koordinálja a tagállamok közötti együttműködést és információcserét. Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedése: a jelenlegi uniós intézkedések 08 Az uniós vámjogszabályokat általánosságban az Uniós Vámkódex 3 UCC állapítja meg, míg a héát a héairányelv pozitív visszajelzés az internetes bevételekről szabályozza.

Az Unióban jelenleg eltérő szabályok vonatkoznak az áruk és a szolgáltatások e-kereskedelmére kivetett héa beszedésére. Ez azt jelenti, hogy bizonyos értékesítési küszöbértékig általában 35  euró, egyes tagállamokban   euró a kereskedő a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam héakulcsát alkalmazza 5. E küszöbérték felett a kereskedőnek héaalanyként pozitív visszajelzés az internetes bevételekről kell magát a rendeltetési hely szerinti tagállamban és annak héakulcsát kell alkalmaznia így egyben eleget kell tennie valamennyi vonatkozó jelentéstételi és megfelelési kötelezettségnek.

Vámmentesség vonatkozik a  eurót meg nem haladó, úgynevezett elhanyagolható értékű árukra kis értékű küldeményekami azt jelenti, hogy a behozatalt nem terheli vámilleték 6.

Így szerzett a Flip ~ építő jellegű ügyfélvisszajelzést

Az elhanyagolható értékű árukra héamentesség is vonatkozik — a 22 eurót egyes tagállamokban 10 eurót meg nem haladó értékű termékek után nem kell hozzáadottérték-adót fizetni a behozatalkor 7. A rendeltetési hely elve óta vonatkozik az Unión kívüli országokból uniós fogyasztóknak nyújtott digitális B2C szolgáltatásokra. Korábban az ilyen szolgáltatásokra a szállító székhelye szerinti ország héakulcsát kellett alkalmazni.

Az azonosítót kiadó tagállam ezután minden fogyasztás helye szerinti tagállamnak továbbítja a vonatkozó héa összegét.

pozitív visszajelzés az internetes bevételekről

A szűkített egyablakos ügyintézés hatóköre mind az Unióban, mind az azon kívüli országokban nyilvántartásba vett kereskedőkre kiterjed Your pocket guide to VAT on digital e-commerce Rövid útmutató a digitális e-kereskedelemre alkalmazandó héáról című műve alapján. Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedését szolgáló jelenlegi intézkedések kockázatai 14 A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a héaveszteségről, a Bizottság azonban úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet.

A  — Különösen nagy kockázatot jelentenek az Unión kívülről, digitális úton nyújtott szolgáltatások, mivel esetükben nem kerül sor fizikai határátlépésre, és ezért nem vonatkoznak rájuk az Unióba érkező áruk esetében alkalmazott pozitív visszajelzés az internetes bevételekről.

Post navigation

A szolgáltatások Unión belüli kereskedelme héaköteles, és a tagállamoknak pozitív visszajelzés az internetes bevételekről kell lenniük az ilyen ügyletek létezésével, hogy megfelelően ki tudják vetni az adókat. A rendszer a kereskedők önkéntes együttműködésére támaszkodik 16 Az egyik általános kockázat — az uniós és nem uniós kereskedők által értékesített áruk és szolgáltatások tekintetében egyaránt — abban rejlik, hogy a meglévő rendszer lényegében azon alapul, hogy a kereskedők hajlandóak-e regisztrálni és megfizetni a héát.

A tagállamok saját joghatóságukon kívül nem rendelkeznek végrehajtási hatáskörrel, különösen a nem uniós kereskedők vonatkozásában. Ez megnehezíti számukra, hogy biztosítsák a héa maradéktalan beszedését az áruk és szolgáltatások végső célországában.

Összefoglalás

A jogi keretben és az együttműködési mechanizmusokban rejlő kockázatok 17 Fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- és vámhatóságai nem veszik igénybe az igazgatási együttműködési megállapodásokat, hogy információt kérjenek attól az országtól országoktólahol a szállítót nyilvántartásba vették vagy azonosították.

Ilyen információcsere hiányában a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- illetve vámhatóságai nehezen tudják észlelni a meg nem adóztatott tranzakciókat. Ezenfelül a héainformációcsere-rendszer — a tagállamokban nyilvántartott társaságok héaazonosító számainak érvényességére, valamint az Unión belüli adómentes értékesítésekre vonatkozó héainformációkat továbbító elektronikus hálózat — hatóköre nem terjed ki a B2C ügyletekre.

Szabálytalansági kockázatok 19 A kereskedők együttműködésére való támaszkodás miatt a rendszer védtelen a szabálytalanság különböző formáival szemben.

pozitív visszajelzés az internetes bevételekről

A távértékesítési rendszer esetében fennáll például a kockázat, hogy a szállítók nem pozitív visszajelzés az internetes bevételekről magukat a rendeltetési hely szerinti tagállamban, ha értékesítésük meghaladja a vonatkozó küszöbértéket. A tagállamok által alkalmazott héakulcsok közötti különbségek szintén csalásra ösztönözhetnek a távértékesítés kapcsán: előfordulhat, hogy a szállítók nem jelentik be maradéktalanul az értékesítést terhelő héát, hogy a küszöbérték alatt maradva elkerüljék a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazandó magasabb héa felszámítását.

Így az alacsonyabb héakulcsot használó tagállamokban székhellyel rendelkező szolgáltatók méltánytalanul alacsonyabb árat kínálhatnak a magasabb héakulcsot alkalmazó tagállamoknál, ami a nemzeti költségvetések számára is bevételkiesést eredményez. Még ha nyilvántartásba is vetetik magukat valamely azonosítót kiadó tagállamban, akkor is fennáll annak a kockázata, hogy kevesebb héát vallanak pozitív visszajelzés az internetes bevételekről, vagy semennyit sem.

Ez csökkenti a nemzeti költségvetési bevételeket, és lehetővé teszi a nem uniós szállítók számára, hogy alákínáljanak az Unióban bejegyzett szállítóknak.

A javaslat az uniós digitális egységes piacra vonatkozó stratégia keretébe illeszkedik. Az első héareformok Az ellenőrzés hatóköre és módszere 23 Az ellenőrzés azt értékelte, hogy a Bizottság és a tagállamok hatékonyan kezelik-e azokat a kihívásokat, amelyekkel pozitív visszajelzés az internetes bevételekről tagállamok az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedése során szembesülnek.

Elsősorban a következőket vizsgáltuk: A Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére?

tevékenység

A tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok maradéktalan beszedésének biztosítását? Az országokat a következő kockázati kritériumok alapján választottuk ki: i. Az e-kereskedelem különösen sérülékeny a nem uniós szállítók visszaéléseivel szemben, ami hátrányos helyzetbe hozza az uniós kereskedőket. Az ilyen szabálytalanságok közvetlenül érintik a tagállamok és az Európai Unió költségvetését azáltal, hogy csökkentik a tagállamok vámbevételeit.

2. Működött-e ez már előttem valakinek?

Ezenkívül közvetetten a tagállamok héaalapú hozzájárulásaira is hatással vannak, továbbá torzítják az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon. Megvizsgáltuk a határokon átnyúló termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámok beszedését is.

Végezetül áttekintettük a Bizottság új javaslatait és a Tanács által az e-kereskedelmi csomag után, Mérlegeltük az e-kereskedelmi héacsomaggal kapcsolatos, az ellenőrzésünk végét követően hatályba lépő jogszabályi változások várható hatását is. Hogy átfogó képet nyerjen az Unió helyzetéről, a 2.

A felmérés referenciaéve volt, hatóköre a szűkített egyablakos ügyintézés uniós és Unión kívüli rendszerére, valamint az Unión belüli és kívüli termékértékesítésre egyaránt kiterjedt.

pozitív visszajelzés az internetes bevételekről

Áttekintettük a Bizottság által az e-kereskedelmi csomag keretében benyújtott jogalkotási javaslatokat is; a kiválasztott tagállamokban értékeltük, hogy: i. Elemzésünk a tagállamok által az e-kereskedelemről készített felmérésre adott válaszokon, a tagállami adó- és vámhatóságok szakértőivel folytatott interjúkon, valamint az e-kereskedelemmel kapcsolatos tranzakciókból vett mintákon alapul. Észrevételek 30 Az e-kereskedelem keretében az árukat és szolgáltatásokat távoli helyekről szállítják, és a tagállamoknak az ezen értékesítésekre vonatkozó információcsere révén ellensúlyozniuk kell azt a tényt, hogy nem rendelkeznek joghatósággal a szállítók telephelye szerinti országokban.

Ezenkívül az összes rendelkezésre álló információ alapján eredményes ellenőrzéseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell a héa és a vámok maradéktalan beszedését.

A Bizottságnak ezenfelül olyan megbízható jogi keretet és kontrollrendszert is ki kell dolgoznia, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a fenti igények kielégítését, ugyanakkor összhangban áll az e-kereskedelemre vonatkozó nemzetközi legjobb gyakorlatokkal. Nem használják ki teljes mértékben az igazgatási együttműködési mechanizmusokat A tagállamok nem használják ki a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási pozitív visszajelzés az internetes bevételekről a nem uniós országokkal való információcserére 32 Az adó- és vámhatóságoknak az adó- és vámrendelkezések betartatása, valamint a bevételek maradéktalan beszedése érdekében információt kell cserélniük más országokkal a nemzetközi VK keresete az interneten. Az igazgatási együttműködés e formáját kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásnak MAA nevezzük.

Megállapítottuk, hogy a héaügyi együttműködés területén eddig csak egyetlen uniós nemzetközi megállapodást írtak alá, az Európai Unió és a Norvég Királyság között a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról létrejött megállapodást

Lehet, hogy érdekel