Pbf video stratégia bináris opciókhoz

pbf video stratégia bináris opciókhoz

Így a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala még évben meghívásos nemzetközi pályázatot írt ki, amely sikertelen volt. A pályázat kiírását ban megismételték, amire öt, világszerte ismert, fegyvergyártó cég tett érvényes ajánlatot. A magyar HM Arzenál Rt.

A nagy volumenő beruházás Magyarország érdekeit csak akkor szolgálja megfelelıen, ha a fegyverrendszer mőszaki állapota, a kezelı állomány felkészültsége és kiképzettsége lehetıvé pbf video stratégia bináris opciókhoz annak azonnali, az elvárt oltalmazó és elrettentı képességgel történı, bevetését.

A bevethetıség rutinszerő fegyverkezelési bináris opciós kereskedés nem betéti bónusz kialakításával, és annak folyamatos gyakorlással történı szinten tartásával biztosítható.

Ugyanakkor sem a rakétakomplexum kezelésének maradéktalan elsajátításához szükséges, a gyártó által ajánlott célrepülıgépet, sem a tantermi szimulátort nem szerezték be a beruházás során. Maria lehetőségek többszöri felhasználású, magas minıségi és költség kategóriába tartozó pbf video stratégia bináris opciókhoz.

Az éleslövészetek tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a meglévı, hagyományos célrepülıgépek alkalmatlanok a MISTRAL komplexum célanyagául, mivel kisméretőek, vizuálisan nehezen észlelhetık, nem vezethetık ki megfelelı távolságra, képtelenek célimitációs eszközök hordozására például hosszú égésidejő piropatron, 18 cm átmérıjő Lunebergreflektor.

Ugyanakkor a célanyag fejlesztését, gyártását és üzemeltetését hazai erıbıl, kis költséggel kellett megoldani. A METEOR-3 célrepülıgéppel végzett repülések és gyakorlatok során egyértelmően igazolódott, hogy noha alapvetıen megfelelı MISTRAL célanyag, mégsem pbf video stratégia bináris opciókhoz lehetıvé az élethő, távolról közeledve támadó harci repülıgép imitációját, továbbá bizonyos körülmények mellett tenger feletti éleslövészetek váltott pilótás vezetése megoldhatatlan.

A kutatás-fejlesztés fenti fordulópontján, év nyarán kapcsolódtam a repülıgépet fejlesztı csapathoz, majd szembesültem a komplex probléma körrel. A kutatás-fejlesztés elsı fázisa egy fedélzeti videó kamera jelét a földi irányító központba juttató, magasság mérésre képes adóberendezés, valamint elektronika megépítése volt.

Késıbb egy GPS vevın alapuló telemetria komputert építettem, amely lehetıvé tette, hogy a pilóta egy zárt kabinból mőszerek segítségével, önállóan képes legyen a repülıgép irányítására, és elıre kijelölt pályán való végigvezetésére.

A fejlesztés következı fázisát az automatikus pályakövetéshez szükséges fedélzeti elektronikai rendszer kifejlesztése jelentette, amelyet év elején kezdtem tervezni az Aero-Target BT.

Bináris opció NEM UGRÓDESZKA! Soha nem is lesz az..

A METEOR-3R célrepülıgép kísérleti példányával december án végzett sikeres tesztrepülés megalapozta a METEOR-3 célrepülıgép modernizálását, így az alacsony költségő, új kihívásoknak megfelelı, teljes egészében magyar gyártású célanyag szolgáltatást.

Az automatikus irányítású célrepülıgép rugalmasan megválasztható szakaszokból álló, valamint a hagyományoshoz képest meghosszabbított pályakialakítást tett lehetıvé, így biztosítva a hiteles célimitációt.

pbf video stratégia bináris opciókhoz

Értekezésemben, a magyar elsısorban a MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum igényeit kiszolgáló célrepülıgépek alkalmazására és fejlesztésére irányuló, alkalmazott kutatás-fejlesztésemnek az egyes lépéseit és eredményeit ismertetem. A METEOR-3R célrepülıgép célimitációs eszközökkel ellátva alkalmas realisztikus támadó harci repülıgép, célimitációs eszközök nélkül pedig pilóta nélküli repülıgépek támadásának imitációjára.

A METEOR-3 típuscsaládba tartozó célrepülıgépek rádiólokációs felülete megfelel a specifikációban megadottnak, és biztosítja annak rádiólokációs felderíthetıségét.

A METEOR-3R CÉLREPÜLİGÉP ALKALMAZÁSA ÉS ELEKTRONIKAI RENDSZEREI - PDF Free Download

A célrepülıgépek üzemeltetéséhez elengedhetetlen a megfelelı pályatervezési elvek betartása. A nyílt forrásokból rendelkezésre álló adatok alapján értékelni az európai gyakorlatban alkalmazott célrepülıgép típusokat és összevetni a hazai különös tekintettel a MISTRAL légvédelmi rakétakomplexumok célanyag igényével, majd ezek alapján kidolgozni egy hazai gyártású harcászati, valamint gazdaságossági követelményeknek megfelelı célrepülıgép harcászati-mőszaki követelményeit.

Megvizsgálni a METEOR-3 célrepülıgép harcászat-technikai paramétereit és feltárni azokat a hiányosságokat és problémákat, amelyek pbf video stratégia bináris opciókhoz hátrányosan befolyásolják a MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum gyakorlatain, majd pbf video stratégia bináris opciókhoz figyelembe vételével javaslatot tenni célrepülıgép továbbfejlesztésére.

Kidolgozni egy mérési eljárást, amely lehetıvé teszi a METEOR-3 célrepülıgép rádiólokációs visszaverı felületének és a visszaverı felület oldalszög függésének meghatározását, majd a mérési eredmények és az alkalmazás specifikus kritériumok elemzésével javaslatot tenni alternatív rádiólokációs felület növelı eszközökre. Javaslatot tenni és megvalósítani egy olyan fedélzeti elektronikai eszközt, amely az elıre programozott paraméterek alapján biztosítja az automatikus pályakövetést, és megfelel a METEOR-3R célrepülıgép alkalmazás specifikus követelményeinek.

Igazolni a mennyit keres a divatház arca pályatervezésének szükségességét, a velük szemben támasztott kritériumokat, és ezek alapján megvizsgálni a METEOR-3 célrepülıgép eddig alkalmazott pályatervezését, majd kidolgozni a METEOR-3R célrepülıgép pályatervezési módszerét, amely figyelembe veszi az automatikus pályakövetés lehetıségeit, biztosítja a fedélzeti célimitációs eszközök megfelelı üzemét, valamint a realisztikus célimitációt az üzemeltetési, élet- és vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével.

Az elektronikus formában hozzáférhetı és felhasznált irodalmakat magán archívumomban megıriztem. Piackutatást végeztem az európai célrepülıgép piaci szereplıi között.

pbf video stratégia bináris opciókhoz

Megvizsgáltam és osztályoztam termékeiket harcászat technikai paramétereik, gazdaságossági megfontolások és a felhasználó fegyverrendszer tulajdonságai alapján. Ezek közül néhány a MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum célfeladatainak ellátására alkalmas célrepülıgépet kiválasztottam, és technikai- és harcászati paraméterei alapján összehasonlítottam.

Elıadásokon, konferenciákon vettem részt, ahol megismertem a téma hazai kutatóit, akikkel széleskörő tapasztalat- és információ csere keretében megosztottuk egymás kutatási eredményeit.

A Magyar Honvédség Számos gyakorlati, repüléssel egybekötött bemutatón 10,11,12, gyakorlaton 13, katasztrófavédelmi gyakorlaton 14, éleslövészeten 15,16 és tesztrepülésen vettem részt, ahol a magyarországi UAV fejlesztıkkel és felhasználókkal katasztrófavédelem, tőzoltóság, erdészet, polgárırség, természetvédelem, stb. Kutatásaim jelentısebb lépéseit dokumentáltam, azokról jegyzeteket, videó- és képfelvételeket készítettem, az olyan információkat, amelyek a szakma számára értékesek lehetnek, publikáltam.

Pbf video stratégia bináris opciókhoz megismert probléma, az elvégzett irodalomkutatás és elgondolásaim alapján új megoldásokat szintetizáltam, a felmerült kérdéseket a dedukció módszerével megválaszoltam.

A mőszaki, technikai kérdések, problémák megválaszolásához és megoldásához matematikai modellt alkottam, annak helyességét számítógépes szimulációkkal, pbf video stratégia bináris opciókhoz és mérésekkel igazoltam. A tapasztalatok és a kidolgozott kísérleti eljárások eredményeit összehasonlítottam, azokból következtetéseket vontam le, és megoldást javasoltam a gyakorlatban felmerült problémákra.

A rádiólokációs visszaverı felület méréséhez egy olyan eljárást dolgoztam ki, és gyakorlatban teszteltem, amely lehetıvé teszi annak egyszerő kvantitatív meghatározását. A méréshez egy olyan szoftvert készítettem, amellyel a módszer mőködése szimulálható, ellenırizhetı és tulajdonságai analizálhatók. A mérési eredményeket feldolgozó szoftver biztosítja a nagypontosságú céltárgy helyzet és rádiólokációs visszaverı felület kiszámítását. A megalkotott repülésirányító algoritmusokat szimulációkkal teszteltem, majd a több általam megtervezett és legyártott illetve legyártatottbemért hardveren, C programozási nyelven implementáltam.

Az algoritmusok hardveren történı tökéletes mőködésérıl hardver szimulátor és szoftver emulátor alkalmazásával meggyızıdtem, majd mőködését a hardveren összetett tesztprogramokkal, célszoftverekkel és általam kifejlesztett céleszközökkel ellenıriztem.

Az ellenırzés során szükséges villamos méréseket végeztem, a rendszer helyes mőködésének megállapítására. A laborkörülmények között mőködı és ellenırzött algoritmusok, valamint digitális repülésszabályozók hangolását, gyakorlati tesztjeit, kollégáimmal együtt, terepi kísérletek során végeztem el. A repülés szabályozók beállítása folyamatos heurisztikus hangolással történt.

Az automatika-rendszer prototípusát megterveztem, majd megépítettem. Ezt követıen megszerveztem a rendszer kissorozatú gyártását. A gyártási széria bemérését, javítását és végsı ellenırzését elvégeztem.

Tapasztalataimat, a fejlesztés eredményeit, valamint az idıközben újabb kutatásokat igénylı kérdéseket, illetve az ezekre általam javasolt megoldásokat, a témában érdekelt szakemberek számára, folyamatosan publikáltam, eredményeimet hasznosításra valamint továbbgondolásra átadtam.

A célrepülıgépek mint pilóta nélküli repülıgépek egy csoportjának jellemzı tulajdonságait és azok lehetséges hasznos terhét vázoltam. A MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum harcászat-technikai tulajdonságaiból kiindulva meghatároztam az ideális, valamint a minimum feltételeknek megfelelı célrepülıgép paramétereit. Bemutattam az európai célrepülıgép piac szereplıit, majd összefoglaltam és összehasonlítottam a MISTRAL komplexum számára kiválasztott célrepülık harcászattechnikai adatait, felhasználási lehetıségeit.

A jelenlegi célanyagok korlátainak és lehetıségeinek elemzése után, megadtam egy lehetséges jövıbeli MISTRAL célanyag követelményrendszerét és a célimitációs eszközök kialakítására vonatkozó ajánlásokat. Átfogó képet adtam a célrepülıgépen alkalmazott rádiólokációs visszaverı felület növelı eszközökrıl, azokat röviden összehasonlítottam. A METEOR-3 célrepülıgép specifikációjában, valamint a Magyar Honvédség célrepülıgéppel szemben támasztott minimális követelményrendszerében szereplı rádiólokációs visszaverı felület nagyságát összevetettem a METEOR-3 orrkúpjának általam megmért értékével.

pbf video stratégia bináris opciókhoz

A kidolgozott mérési módszer alapján igazoltam, hogy a METEOR-3 rádiólokációs visszaverı felülete megfelel egy valódi támadó repülıgép rádiólokációs visszaverı felületének. Alternatív megoldásokat adtam a jelenleg használt Luneberg-reflektor kiváltására, valamint feltártam a problémák további forrását. A harmadik fejezetben röviden ismertettem az általam tervezett a METEOR-3 célrepülıgép modernizálását lehetıvé tevı automatikus pályakövetı rendszert, annak történetét, tervezési elveit, mőködését, felépítését.

Fedélzeti automatika rendszerem elınyein túl, bemutattam annak hibáit és hátrányos tulajdonságait, amelyek többségére megoldást nyújtottam, valamint vázoltam az általam elképzelt fejlesztési lehetıségeket.

A negyedik fejezetben összefoglaltam a célrepülıgépek pályatervezésével kapcsolatos tapasztalataimat, ezek alapján megalkottam egy kritériumrendszert, amely ajánlást ad a célrepülıgépek biztonságos, a fegyverrendszer tulajdonságait figyelembe vevı olyan pályatervezésre, amely biztosítja a rádiólokációs visszaverı felület növelı és egyéb célimitációs eszközök megfelelı üzemét anélkül hogy életerıt vagy anyagi javakat veszélyeztetne.

A pályatervezési alapelveket a MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum pályaterv példáin, valamint egy körültekintıen megtervezett pályán a hibák és elınyök kihangsúlyozása mellett bemutattam.

Geokódoló szolgáltatások. Bevezetés A digitális térképi adatbázisok helységnévtára, a geokódolás

Azonban a legmodernebb légvédelmi fegyverrendszerek mit sem érnek kiképzett, gyakorlott, a rendszert jól ismerı, felkészült, rutinos kezelı állomány nélkül, ezért rendszeres felkészítı gyakorlatokkal és éleslövészetekkel lehet fenntartani a fegyver bevethetıségét. A fejezetben összefoglalom a MISTRAL komplexum fıbb jellemzıit, különös tekintettel azokra, amelyek fontosak a célrepülıgép tervezık, gyártók és beszerzık szempontjából. Továbbá meghatározom a célrepülıgépeket, és áttekintem azok általános tulajdonságait, valamint a feladataik ellátásához szükséges fedélzeti célimitációs eszközöket és hasznos terhét.

pbf video stratégia bináris opciókhoz

A MISTRAL komplexum releváns paramétereinek ismeretében megadom annak célrepülıgépekkel szemben támasztott követelményrendszerét, majd az európai célrepülıgép gyártók termékei közül összehasonlítom azokat, amelyek a követelmények alapján pbf video stratégia bináris opciókhoz a Magyar Honvédség által rendszeresített MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum célfeladatainak ellátásához. Végül röviden összefoglalom a hazai fejlesztéső és gyártású METEOR-3 típuscsalád fejlesztésének állomásait és fontosabb technikai paramétereit.

Rakéta elrendezése kacsa elrendezés Meghajtás kétfokozatú szilárd üzemanyagú rakétahajtómő Maximális sebesség 2,5 Mach kb. A célok között annak magassága, sebessége, helyzete, típusa alapján a centralizált tőzvezetés meghatározza a rakétaosztályok tőztevékenységét.

Jelentıs gazdasági potenciállal rendelkezı országokban sokszor egyes repülıgépgyártók specializálódnak a célrepülıgépek gyártására, amelyeknek a termékskálája igen széles: az egyszerő, egyszer használható célanyagoktól a bonyolult, szuperszonikus, többször felhasználható célokig.

A két irányvonalban közös, hogy mindketten távirányítású gépekkel kezdtek, azonban a professzionális gyártóknak volt lehetıségük, és ebbıl eredıen tapasztalatuk valódi repülıgépek távirányításúvá alakításában A célrepülıgépek egyik meghatározó tulajdonsága alapján két fı csoportba sorolhatóak: a közvetlen találatra szánt direct killezért így is tervezett 29, valamint a többszöri felhasználásra szánt ezért drágább és több fedélzeti elektronikát hordozó repülıket.

A költségek relatív megítélése erısen függ az adott ország gazdasági helyzetétıl, valamint katonai kiadásainak nagyságától. A gyártók ritkán adják meg konkrétan, milyen típusú az adott cél például a DO-DT35 elpusztítható célcsak az alacsony költségő jelzıbıl lehet erre következtetni. Ugyanakkor egyes célrepülıgépek adatainak egy része hiányos vagy titkos adat, különösen igaz ez a célrepülıgépek bekerülési- és üzemeltetési költségére.

pbf video stratégia bináris opciókhoz

Alapvetı konstrukciós kérdés a célrepülıgép felhasználási területe, milyen fegyver vagy fegyverrendszer cél szimulációjára szánták, és az adott támadó- vagy védelmi rendszernek milyen lehetséges ellenséges eszközöket kell leküzdeni.

A kiszolgált fegyverrendszerek fı célrepülıgépek szempontjából jellemzı sajátossága a hatótávolság és a cél lehetséges maximális sebessége adott elfogási valószínőséggel.

Ezen kívül számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek alapján a fegyverrendszer és az ezúton meghatározott célrepülıgép minısíthetı, osztályozható. Az ilyen jellegő osztályozást egy elızı publikációmban megtettem []. A célanyag sebességének az imitált cél sebességének tartományába kell esnie, ezért a célanyagok összehasonlításánál elsıdleges szempont a célrepülıgép maximális sebessége. E paraméter alapján a célrepülıket alacsony, közepes hangsebesség alatti és hangsebesség tartománya osztályába sorolhatjuk.

A célrepülıgépek költsége exponenciálisan nı az elérhetı maximális sebességgel [6], 3.

Hármas lehetőségek sebesség eléréséhez nagyobb fajlagos tolóerıvel rendelkezı egységnyi hajtómő tömegre vagy egységnyi üzemanyag fogyasztásra vonatkoztatott fajlagos tolóerı hajtómő szükséges, amely gazdaságosan csak költséges gázturbinával érhetı el, de ennek alkalmazása további késıbb ismertetésre kerülı elınyökkel jár. A sebesség mellett pbf video stratégia bináris opciókhoz kell említeni a célanyag mozgékonyságát, manıverezı képessé- 28 Az egyik elsı UAV-nek tekinthetı repülı DH82 Queen Bee egy átalakított rádió-távirányítású vadászgép volt, melynek felszálló tömege ugyakkora, mint az eredeti repülıgépé.

Természetesen egy valódi vadászrepülıgépnek más a manıverezı képessége, mint egy csapatszállító repülıgépnek, ezért a kiszolgált fegyverrendszer és a szimulált objektum határozza meg a célanyag elvárt mozgékonyságát, sebességét. A fenti tulajdonságok jól mutatják a célrepülıgépek sokrétőségét, széles tartományban változó paramétereiket és eltérı alkalmazásukat, amelyet egy, az elérhetı maximális sebesség és az ahhoz tartozó bevetési költséget összevetı, ábrával szemléltetek 3.

A szilárd vázú vontatott célok egy részét széleskörően ellátják fedélzeti elektronikával és célimitációs eszközökkel TLX1. A vontatott célanyagok alkalmazásának legnagyobb veszélye a pilóta életének kockáztatása [4], ami mellett számos más negatív tényezıt is meg lehet említeni, mint például a vontató repülıgép magas üzemeltetési költsége, kicsi manıverezı képessége, elıre megjósolható közeledése, és talán a legfontosabb: egyáltalán nem hasonlítanak repülıgépre.

Egyes célanyagokat pilóta nélküli repülıgépekkel vontatnak például: SNIPE [37]így csökkentve a fenti kockázatokat, többrétővé téve a költséges pbf video stratégia bináris opciókhoz nélküli repülıgép felhasználhatóságát, valamint biztosítva újrahasználhatóságukat.

A vontatott célanyagokat hátrányos tulajdonságaik miatt tovább nem részletezem.

pbf video stratégia bináris opciókhoz

Nagy sebességő célanyagok alacsony költségő változatai sokszor vadászgépek függesztményeként érik el a kívánt sebességet, és azokról leválva, amikor kitérı pályán már eltávolodtak az anyagéptıl, akkor nyitnak rájuk tüzet például: DO-SK Ezek lehetnek beépített hajtómővel rendelkezık vagy a szállító jármőrıl leválva, csak vitorlázva saját irányító rendszerrel végrehajtva feladatukat GT [5].

Itt említem meg azokat a célanyagnak alkalmazott, nem repülıgép kategóriába esı, rakétákat, amelyeket vagy ilyen céllal gyártottak STAR 30vagy légvédelmi fegyverekbıl alakítottak át KUB, ZM-9 31 [6]. A rakéta eredeti robbanófejének helyére egy repülésirányító egységet építenek be, valamint ellátják infracsapda szóróval, önmegsemmisítıvel, rádiólokációs válaszjel adóval.

Az ilyen célanyag alacsonyan repülı nagysebességő légi fenyegetést szimulálhat, beleértve a precíziós fegyvereket a tőzsdén elért eredmény az interneten keresztül radar elhárító rakétákat ARM Léteznek olyan típusú célrakéták STARamelyeket célrepülıgépek hordoznak és indítanak.

A fentiekhez hasonló tulajdonságú az a módosított tüzérségi lıszer, ami tüzérségi lövegbıl indítható, majd ballisztikus pályán, rakéta meghajtással halad.

Lehet, hogy érdekel