Mennyiség szerinti opció

Opciones: sí Descripción de las opciones: Ajánlatkérő jogosult az alaptermékekre és az opciós termékekre a II. Mennyiség szerinti opció opció lehívása ajánlatkérő döntése.

mennyiség szerinti opció

Az ajánlatkérő az opciós keret igénybevételéről a keretszerződés megkötésétől számított Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban - ha az ajánlatkérő a Kbt. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.

Új Ptk. – VI. könyv (Kötelmi jog) 3-6. rész

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező közös részvételre jelentkezőalvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. A megkövetelt igazolási mód: I.

A Kbt.

A vállalkozási szerződés általános szabályai Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a megrendelő mennyiség szerinti opció figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Ha a megrendelő a munkaterületet a vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.

A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint a részvételre jelentkezők által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat ok keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál.

A pénzügyi intézményi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzforgalmi számla vagy számlák számát és a számla vagy számlák megnyitásának időpontját is.

mennyiség szerinti opció

Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

mennyiség szerinti opció

Azon követelmény, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk.

mennyiség szerinti opció

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: P1 A Részvételre jelentkező akkor alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett, azaz nem volt 30 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele. A sorba állítás alatt Ajánlatkérő a Az alkalmassági feltétel a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra.

oltóanyagok beszerzése adásvételi szerz. keretében

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen eljárás ajánlattételi szakaszában, referencia összesítő űrlapot kell benyújtania az arra felkért Ajánlattevőknek. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a pályázatban megadott nyilatkozatok, iratok, így különösen az Ajánlattevők referencianyilatkozatának valóságtartalmát.

  • Mennyit keres a divatház arca
  • A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
  • Suministros - - TED Tenders Electronic Daily
  • A közbeszerzés mennyisége

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minőségirányítási rendszert a szerződés teljes időtartama alatt működtetni kell! Amennyiben Részvételre jelentkező több gyáregységben gyártott termékkel kíván jelentkezni, ebben az esetben minden egyes gyáregységre csatolni kell az M2 és M3 szerinti dokumentumokat.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: M1. Alkalmatlan az részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 36 hónap az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal: összességében legalább 74 darab, az eljárást megindító felhívás II.

Suministros - 86006-2020

Ajánlatkérők kizárólag olyan referencia bemutatását fogadják el, mennyiség szerinti opció ek nek tárgya tehát a szállított termék azonos az ajánlattevő által jelen közbeszerzési eljárás során megajánlott termékekkel.

Fenti követelményeknek való megfelelés több szerződéssel is lehetséges. Egy szerződés több rész szerinti követelménynek való megfeleléshez is bemutatható.

mennyiség szerinti opció

Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a mennyiség szerinti opció kerülő termék ek gyártási folyamatára vonatkozó, a megajánlott termék ek konkrét gyártóhelyére kibocsátott, elismert bármely nemzeti rendszerben akkreditáltfüggetlen tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO tanúsítvánnyal, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.

Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a megajánlásra kerülő termék, konkrét gyártóhelyére kibocsátott, gyártási folyamatára vonatkozó, elismert bármely nemzeti rendszerben akkreditáltfüggetlen tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO tanúsítvánnyal, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.

Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. Kiegészítés a "III.

Az M2-M3 alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők külön-külön is megfelelhetnek, illetve mennyiség szerinti opció, ha közülük egy megfelel.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt.

Építési beruházás - 260865-2018

A vonatkozó szerződéses feltételeket késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, Garanciális javításból adódó késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér, kötbér maximális mértéke, kötelező alkalmassági idő, Kártérítési mennyiség szerinti opció részleges korlátozása, keretszerződés megszűnése, súlyos szerződésszegés a részvételi dokumentáció tartalmazza.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen az ajánlattételi szakaszában rendelkezésre bocsátandó keretszerződés tervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: Euro EUR.

mennyiség szerinti opció

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetési határidő 30 nap. A fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó keretszerződés tervezet tartalmazza. Apartado IV: Procedimiento.

Ha a közbeszerzés mennyisége pontosan meghatározható Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban egyértelműen meg kell határozni a közbeszerzés mennyiségét. A közbeszerzés mennyiségének pontos meghatározása sok esetben nem jelent nehézséget. Például x db meghatározott funkciójú orvosi műszer beszerzése, vagy y m² alapterületű parkoló tervezése és kivitelezése.

Lehet, hogy érdekel